ਅਕਾਰ
Shapes
image de la page
pendjabi
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ।
anglais
This is a book about shapes.
By: tara
suivant