ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ
Days of the week
image de la page
pendjabi
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸੇਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ?
anglais
This is a book about eating healthy all week long and then on Sunday ?
By: tara
suivant