ਦਰਖਤ
The Tree
image de la page
pendjabi
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਦਰਖਤ ਬਾਰੇ ਹੇ ਕੀ ਓਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਸਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ।
anglais
This is a book about the seasons the tree sees over a year.
By: tara
suivant