Page Image
Tagalog
Noong unang panahon, may batang babae na nagngangalang Pina na nakatira sa bukid kasama ang kanyang nanay.
English
A long time ago, there was a girl named Pina who lived with her mom on a farm.
previous

Ang Unang Pinya / The First Pineapple
- page 1 -
next