Page Image
Vietnamese
Một ngày nọ, có nàng tiên đẹp tuyệt trần tên là Âu Cơ, đến Lạc Việt. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp và yêu nhau. Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, từ đó nở ra một trăm đứa con khỏe mạnh.
English
One day, a beautiful fairy named Au Co, who was living in the mountain, visited Lac Viet. The two met and fell in love. Au Co laid of one hundred eggs, from which hatched one hundred humans.
previous

Lạc Long Quân và Âu Cơ / The Dragon and the Fairy
- page 2 -
next