ਦਰਖਤ
The Tree
Page Image
Punjabi
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਦਰਖਤ ਬਾਰੇ ਹੇ ਕੀ ਓਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਸਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ।
English
This is a book about the seasons the tree sees over a year.
By: tara
next