Page Image
Vietnamese
Hiện tại , tôi đang sống trong một gia đình tuyệt vời nhất . Gồm 4 người : mẹ , em trai , tôi và 1 con chó tên Yoyo . Nhưng trước khi được gia đình như vậy thì tôi đã phải trải qua một gia đoạn khó khăn , áp lực cho tôi và cả gia đình tôi nữa
English
Now, I'm living in the most wonderful family. My family has many people: My mother, young brother, me and my pet dog named Yo. Before being a great family, I had to go through a difficult period with my family.
comment flag
previous

Gia đình của tôi / My Family
- page 1 -
next